Menu

Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын бүрдүүлэх материал

1. Албан бичгээр хүсэлт гаргана.

2.Байгууллагын танилцуулга

        -үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, онцлог

     -хүний нөөцийн талаар

        -үйл ажиллагаа явуулж буй газрын талбайн хэмжээ, харилцах утас, хаяг, байршил

      -áàðèëãà áàéãóóëàìæ, òîíîã òºõººðºìæ¿¿äийнболон àãóóëàõûí çóðàã-фотогоор, файлаар/,

      -¿éëäâýðëýëèéí õ¿÷èí ÷àäàë, æèëèéí ¿éëäâýðëýëèéí õýìæýý, òåõíîëîãè àæèëëàãàà

3. Óëñûí á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàð

4.ÌÕÃ-ûí “óëñûí áàéöààã÷èéí ä¿ãíýëò”-èéí õóóëáàð

5.ОБГ-ын галынаюулгүй байдлын дүгнэлтийн хуулбар

6.Ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãààñ áàòàëñàí çóðàã òºñëèéí äàãóó áàðèãäñàí áàðèëãà, áàéãóóëàìæèéí çóðàãíû õóóëáàð, óëñûí êîìèññûí àêò

7. Òºëáºð

Хэрэглэгчийн үнэлгээ

Манай байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх таны санал

Тоолуур=

231741
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ 7 хоногт
Өнгөрсөн 7 хоногт
Энэ сард
Өнгөрсөн сард
Нийт хандалт
277
267
1058
226285
4750
8644
231741

Таны IP: 10.3.100.98
Серверийн цаг: 2019-09-18 19:44:32

Цаг агаар

 

Видео

   

Холбоос

1

2

2

4

5

6

Go to top