Menu

Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын бүрдүүлэх материал

1. Албан бичгээр хүсэлт гаргана.

2.Байгууллагын танилцуулга

        -үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, онцлог

     -хүний нөөцийн талаар

        -үйл ажиллагаа явуулж буй газрын талбайн хэмжээ, харилцах утас, хаяг, байршил

      -áàðèëãà áàéãóóëàìæ, òîíîã òºõººðºìæ¿¿äийнболон àãóóëàõûí çóðàã-фотогоор, файлаар/,

      -¿éëäâýðëýëèéí õ¿÷èí ÷àäàë, æèëèéí ¿éëäâýðëýëèéí õýìæýý, òåõíîëîãè àæèëëàãàà

3. Óëñûí á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàð

4.ÌÕÃ-ûí “óëñûí áàéöààã÷èéí ä¿ãíýëò”-èéí õóóëáàð

5.ОБГ-ын галынаюулгүй байдлын дүгнэлтийн хуулбар

6.Ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãààñ áàòàëñàí çóðàã òºñëèéí äàãóó áàðèãäñàí áàðèëãà, áàéãóóëàìæèéí çóðàãíû õóóëáàð, óëñûí êîìèññûí àêò

7. Òºëáºð

Хэрэглэгчийн үнэлгээ

Манай байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх таны санал

Тоолуур=

250000
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ 7 хоногт
Өнгөрсөн 7 хоногт
Энэ сард
Өнгөрсөн сард
Нийт хандалт
144
251
1490
243616
6797
8350
250000

Таны IP: 10.3.100.98
Серверийн цаг: 2019-11-22 12:16:16

Цаг агаар

 

Видео

   

Холбоос

1

2

2

4

5

6

Go to top