Menu

Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын бүрдүүлэх материал

1. Албан бичгээр хүсэлт гаргана.

2.Байгууллагын танилцуулга

        -үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, онцлог

     -хүний нөөцийн талаар

        -үйл ажиллагаа явуулж буй газрын талбайн хэмжээ, харилцах утас, хаяг, байршил

      -áàðèëãà áàéãóóëàìæ, òîíîã òºõººðºìæ¿¿äийнболон àãóóëàõûí çóðàã-фотогоор, файлаар/,

      -¿éëäâýðëýëèéí õ¿÷èí ÷àäàë, æèëèéí ¿éëäâýðëýëèéí õýìæýý, òåõíîëîãè àæèëëàãàà

3. Óëñûí á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàð

4.ÌÕÃ-ûí “óëñûí áàéöààã÷èéí ä¿ãíýëò”-èéí õóóëáàð

5.ОБГ-ын галынаюулгүй байдлын дүгнэлтийн хуулбар

6.Ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãààñ áàòàëñàí çóðàã òºñëèéí äàãóó áàðèãäñàí áàðèëãà, áàéãóóëàìæèéí çóðàãíû õóóëáàð, óëñûí êîìèññûí àêò

7. Òºëáºð

Тоолуур=

278951
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ 7 хоногт
Өнгөрсөн 7 хоногт
Энэ сард
Өнгөрсөн сард
Нийт хандалт
121
282
1116
272963
7571
9203
278951

Таны IP: 10.2.121.20
Серверийн цаг: 2020-02-28 08:07:11

Хэрэглэгчийн үнэлгээ

Манай байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх таны санал

Please register to vote.

Цаг агаар

 

Видео

   

Холбоос

1

2

2

4

5

6

Go to top