Menu

Uncategorised

Хэмжил зүйн нэгдсэн лаборатори

22472561 710780609117992 685117031 n

Үйл ажиллагааны гол зорилго:
Төрийн хяналт шалгалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг гэрээ, графикаар тогтоосон хугацаанд нь батлагдсан хүчин төгөлдөр аргачлалын дагуу шалгах замаар Монгол Улсын хэмжээнд хэмжлийн үнэн зөв, нэгдмэл байдлыг хангах, буруу хэмжлийн сөрөг үр дагавараас нийгэм, эдийн засаг, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах.
Чиг үүрэг:
- Масс, цахилгаан, эзэлхүүн, багтаамж, дулаан, даралтын хэмжлийн төрлөөр төрийн хяналтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажлыг хэрэгжүүлэх эрхзүйн болон техникийн үндсийг бүрдүүлэх.
- Хэмжих хэрэгслийн анхдагч, ээлжит болон давтан баталгаажуулалтыг гүйцэтгэх.
Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт гэж юу вэ?
Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт” (verification of ameasuring instrument) гэж хэмжих хэрэгсэл нь тогтоосон шаардлагад нийцэж байгааг эрх бүхий байгууллагаас нотолж, баталгаажуулалтын тэмдгээр битүүмжлэн, гэрчилгээ олгох тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагааг хэлнэ.
Эрх зүйн орчин
-Монгол Улсын хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль
-Монгол Улсын Шадар сайдын 2013 оны 8 сарын 05-ны өдрийн “Хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай” 75 тоот тушаал.
- Хэмжих хэрэгсэлд улсын баталгаажуулалт хийх журам
- Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын гэрчилгээ бичих журам

Хэмжилзүйн нэгдсэн лаборатори нь Цахилгаан, дулаан даралт, шугам өнцөг, эзэлхүүн цулын лабораторудыг нэгтгэсэн хэмжилзүйн нэгдсэн лаборатори нь 1996 оноос хойш 8 удаа итгэмжлэгдэн жилдээ 1500 орчим аж ахуйн нэгжийн 7000 гаруй хэмжих хэрэгслэлд гэрээ, графикийн дагуу баталгаажуулалтын ажлыг гүйцэтгэдэг.
Хэмжүүрийн 4 төрлийн лабораториор орон нутагтаа хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангуулан ажиллаж байна.
Цахилгаан соронзон хэмжлийн лаборатори:
1. 1 ба 3 фазын механик, электрон импульсын тоолуур
2. Амперметр, Вольтметр, Ваттметр шалгаж баталгаажуулна.

 Дулаан даралт температурын хэмжлийн лаборатори:
1. Лабораторийн термометр
2. Техникийн болон Цахилгаан кантакттай манометр
3. Хүчилтөрөгчийн манометр
4. Цусны даралтын аппарат
5. Дулааны тоолуур шалгаж баталгаажуулалт хийнэ.

 Механик Цулын хэмжлийн лаборатори:
1. Ширээний тольт,Туухайт жин
2. Электрон, болон аналитик жин туухай
3. Эмнэлгийн жин
4. Лабораторийн жин, 2, 3-р ангийн туухай
5. Автомашины жин баталгаажуулна.

 Шугам өнцөг, эзэлхүүний хэмжлийн лаборатори:
1. Шатахуун түгээгүүр
2. Халуун, хүйтэн усны тоолуур
3. Нөөцлөх савны хэмжээ онооллын таблиц
4. Авто торх / автоцистерн /
5. Техникийн мерник
6. Хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах төмөр торх
7. Төмөр ба модон метр,
1. Хүндрүүлэгчтэй ба хүндрүүлэгчгүй туузан метр
2. Сүмбэнметр. Шүп
3. Микрометр, штангин багаж, индикатор зэрэгт шалгалт баталгаажуулалт хийнэ.

Албан тушаал

Овог нэр

Цахим хаяг, суурин утас

Ажлын цаг

1.

Ахлах мэргэжилтэн, улсын шалгагч

Н.Түмэнцэцэг

Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

08.00-17.002.

Масс, эзлэхүүний улсын шалгагч

Г.Батмөнх

Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

3.

Хий шингэн, эзэлхүүн, цахилгааны улсын шалгагч

Б.Эрдэнэчулуун

Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

4.

Цахилгааны улсын шалгагч, уртын хэмжүүрийн шалгалт тохируулгын ажилтан

М.Ананда

Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

         

5.

Цахилгаан, массын улсын шалгагч

С.Рэнчинсүрэн

Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

Захиргаа аж ахуйн алба

 22500964 710780669117986 1060921461 n

СХЗХ-ийн удирдлагын асуудал эрхэлсэн зохион байгуулалтын нэгжийн чиг үүргийг хэрэгжүүлж, хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах, төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тогтолцоог хэрэгжүүлнэ.
СХЗХ-ийн дүрэм, дотоод журам, үйл ажиллагааны стратеги, төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтийг хангуулах, нэгжүүдийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулах, тэдгээрийн үр дүнгийн гэрээ, төлөвлөгөөний биелэлт, удирдах дээд байгууллагын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээ, мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж тайлагнана.
Орон нутгийн иргэд, олон нийттэй харьцах, нутгийн захиргааны байгууллага, төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Албан тушаал

Овог нэр

Цахим хаяг, суурин утас

Ажлын цаг

1

Хэлтсийн дарга

И.Алтанцэцэг

Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй. Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

08.00-17.00

2

Хүний нөөц, архив бичиг хэрэг

С.Болор-Эрдэнэ

Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

3

Нягтлан бодогч

Б.Бат-Өлзий

Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй. Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

         
         
         
         

Баталгаажуулалтын орон тооны бус зөвлөл

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хууль, энэ хуулийн 16.1 дэхь заалт / Нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, улс орны аюулгүй байдалд хохирол учруулж болзошгүй бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэл эхэлснээс хойш гурван сарын дотор тохирлын баталгаанд заавал хамруулна./ гэж заасны дагуу тус албанд тохирлын үнэлгээний чиглэлээр мэргэшсэн 1 ахлах мэргэжилтэн шинжээч, 2 шинжээч ажиллаж байна.
16.2. дахь заалт /Энэ хуулийн 16.1-д заасан бүтээгдэхүүний жагсаалт, тэдгээрийг тохирлын баталгаатайгаар Монгол Улсын зах зээлд нийлүүлэх, хилээр нэвтрүүлэх журмыг Засгийн газар батална./
16.4. дэхь заалт /Баталгаажуулалтын байгууллага нь зохих журмын дагуу баталгаажуулалтад тэнцсэн гадаадын болон дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүтээгдэхүүнд тохирлын гэрчилгээ /цаашид “тохирлын гэрчилгээ” гэх/ олгоно./ гэж заасны дагуу Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд тохирлын үнэлгээ явуулж, баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, шаардлага хангасан тохиолдолд тохирлын гэрчилгээг олгодог.
16.2 дахь заалтын дагуу Засгийн газрын 2005 оны 127-р тогтоол-“Тохирлын баталгаанд заавал хамрагдах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалт” гарсан бөгөөд энэхүү жагсаалтанд бүх төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнүүдээс гадна 12 нэр төрлийн үйлчилгээний газрууд үүнд: Үсчин, Гоо сайхан, Халуун ус, Саун, Хими цэвэрлэгээ, Автомашины оношлогооны болон засварын газар, Шатахуун түгээх станц, Хүүхдийн тоглоомын газар, Нийтийн тээвэр, Зочид буудал, жуулчны бааз, Нийтийн хоолны газар, Дэлгүүр, бөөний худалдааны төв гэсэн үйлчилгээний газруудыг заавал баталгаанд хамруулж, тохирлын гэрчилгээг олгож байна.
Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2013 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 214 дүгээр захирамжаар “Орон тооны бус баталгаажуулалтын зөвлөл, зөвлөлийн дүрэм”-ийг шинэчилсэн ба зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд:
Баталгаажуулалтын зөвлөлийн дарга:
Аймгийн Засаг даргын орлогч
Баталгаажуулалтын зөвлөлийн орлогч дарга:
Стандартчилал, хэмжилзүйн хэлтсийн дарга
Нарийн бичгийн дарга:
Стандартчилал, хэмжилзүйн хэлтсийн
баталгаажуулалтын шинжээч
Гишүүд: Аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
МХГ-ын хэлтсийн дарга
ХХААГазрын мэргэжилтэн
ШУТИС-ийн ТС-ийн Хүнсний технологийн
профессорын багийн тэргүүлэх профессор
ХЭАХНийгэмлэгийн тэргүүн
Хүнсчдийн холбооны тэргүүн
Тохирлын үнэлгээг холбогдох стандарт, техникийн зохицуулалт, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийн дагуу явуулж баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлаар оруулан тохирлын гэрчилгээг олгох эсэх шийдвэрийг гаргадаг.
“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний ажил, үйлчилгээний төлбөрийн тухай” Монгол Улсын Шадар сайд, Сангийн сайдын 2007 оны 11 сарын 22-ны өдрийн 106/314 дугаар хамтарсан тушаалаар “Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний заавал баталгаажуулалтын ажлын төлбөрийн жишиг хэмжээ”-г тогтоосныг үндэслэн аймгийн “ЗАСАГ ДАРГЫН 2013 ОНЫ 04 САРЫН 15-НЫ 31 ДҮГЭЭР ЗАХИРАМЖ”-аар төлбөрийг батлан гаргасан.

Баталгаажуулалтын алба

22471705 710780705784649 564054812 n

Үйл ажиллагааны гол зорилго:

Хэрэглэгчдэд зөв, оновчтой сонголт хийхэд, туслах, хуурамч бүтээгдэхүүнээс хамгаалах, шударга өрсөлдөөнийг дэмжих замаар зах зээлийн эрүүл уур амьсгалыг бүрдүүлэх, нийгмийг хөгжүүлэхэд тохирлын үнэлгээний, баталгаажуулалтаар дэмжлэг Баталгаажуулалтын алба нь 2002 оноос MNS ISO/IEC 17065:2013 стандартын шаардлагын дагуу 5 дахь удаагаа итгэмжлэгдэн, экспорт, импортын бүтээгдэхүүний, дотоодын бүтээгдэхүүний болон үйлчилгээний баталгаажуулалт хийн, иргэн, аж хуйн нэгжид хэрэгцээт стандартын мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа явуулж байна.

Чиг үүрэг:

-Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баталгажуулалтыг хэрэгжүүлэх

Баталгаажуулалтын төрөл

-Импортын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт
- Экспортын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт
- Үйлчилгээний баталгаажуулалт
- Дотоодын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт

Хамрах хүрээ

- Бүтээгдэхүүн,үйлчилгээний баталгаажуулалтыг Дархан-Уул аймгийн үйлчилгээ, үйлдвэрлэл эрхэлж буй байгууллагуудын бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд
- Экспорт, импортын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтыг Дархан-Уул аймгийн гаалиар бүрдүүлэлт хийж байгаа бүтээгдэхүүнд

Эрх зүйн орчин

- “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” хууль
- Монгол Улсын Засгийн газрын “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийг эрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 2003 оны 222 дугаар тогтоол
- Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний ажлыг боловсронгуй болгох зарим арга хэмжээний тухай” 2005 оны 127 дугаар тогтоол

Баталгаажуулалтыг хэн гүйцэтгэх вэ?

Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтыг Стандартчилал, хэмжилзүйн газрын Баталгаажуулалтын шинжээч нар үндэсний стандарт, арга зүйн удирдамж, дүрэм журмын дагуу гүйцэтгэнэ.

Мэдээлэл лавлагааны салбар сангийн үйлчилгээ
Шинэ үйлдвэрлэл үйлчилгээ, шинэ технологи, нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үүднээс стандартыг мэдээлэх үйл ажиллагаа явуулж, ДХБ-ын худалдаан дахь саад тотгорын тухай хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг ханган зохицуулж дээрх асуудлаар сонирхсон хувь хүн, албан байгууллагад стандартын мэдээлэл өгөх Стандартын мэдээлэл лавлагааны танхимыг ажиллуулан төрөлжсөн сургалтуудыг зохион байгуулж байна.

Албан тушаал

Овог нэр

Цахим хаяг, суурин утас

Ажлын цаг

1

Ахлах мэргэжилтэн, шинжээч

Б.Баярбаатар

Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй. @masm.da.gov.mn

08:00-17:00

2

 Шинжээч

Д.Болортуяа

Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

3

Шинжээч

О.Баярмаа

Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

4

Мэдээлэл, лавлагааны салбар сангийн мэргэжилтэн

М.Ананда

Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

 

 

ХЭМЖИЛЗҮЙН НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ

Цахилгаан, дулаан даралт, шугам өнцөг, эзэлхүүн цулын лабораторудыг нэгтгэсэн хэмжилзүйн нэгдсэн лаборатори нь 1996 оноос хойш 8 удаа итгэмжлэгдэн жилдээ 1500 орчим аж ахуйн нэгжийн 7000 гаруй хэмжих хэрэгслэлд гэрээ, графикийн дагуу баталгаажуулалтын ажлыг гүйцэтгэдэг.

Хэмжүүрийн 4 төрлийн лабораториор орон нутагтаа хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангуулан ажиллаж байна.
Цахилгаан соронзон хэмжлийн лаборатори:
1. 1 ба 3 фазын механик, электрон импульсын тоолуур
2. Амперметр, Вольтметр, Ваттметр шалгаж баталгаажуулна.

 Дулаан даралт температурын хэмжлийн лаборатори:
1. Лабораторийн термометр, халууны шил
2. Техникийн болон Цахилгаан кантакттай манометр
3. Хүчилтөрөгчийн манометр
4. Цусны даралтын аппарат
5. Дулааны тоолуур шалгаж баталгаажуулалт хийнэ.

 Механик Цулын хэмжлийн лаборатори:
1. Ширээний тольт, Туухайт жин
2. Электрон, болон аналитик жин туухай
3. Эмнэлгийн жин
4. Лабораторийн жин, 2, 3-р ангийн туухай
5. Автомашины жин баталгаажуулна.

 Шугам өнцөг, эзэлхүүний хэмжлийн лаборатори:
1. Шатахуун түгээгүүр
2. Халуун, хүйтэн усны тоолуур
3. Нөөцлөх савны хэмжээ онооллын таблиц
4. Авто торх / автоцистерн /
5. Техникийн мерник
6. Хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах төмөр торх
7. Төмөр ба модон метр,
1. Хүндрүүлэгчтэй ба хүндрүүлэгчгүй туузан метр
2. Сүмбэнметр. Шүп
3. Микрометр, штангин багаж, индикатор
4. Автомашины спидометр зэрэгт шалгалт баталгаажуулалт хийнэ. 

 

2012-2014 онд баталгаажуулсан хэмжих хэрэгслийн тоо 2015 оны төлөвлөгөө

он

Цахилгаан

Дулаан

Хий шингэн, эзэлхүүн

Механик цул

Нийт

Төл

Гүйц

Төл

Гүйц

Төл

Гүйц

Төл

Гүйц

Төл

Гүйц

2012

3210

3546

352

451

1399

2900

597

660

5759

7557

2013

3210

6402

360

1611

1399

3864

800

844

5769

12721

2014

3210

9415

400

842

2485

3098

850

1006

6955

15089

2015

2750

 

540

 

1750

 

850

 

5890

 

 

 

Хуудас 5 -с 5

Тоолуур=

276462
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ 7 хоногт
Өнгөрсөн 7 хоногт
Энэ сард
Өнгөрсөн сард
Нийт хандалт
229
471
1010
270970
5082
9203
276462

Таны IP: 10.2.121.20
Серверийн цаг: 2020-02-18 10:46:55

Хэрэглэгчийн үнэлгээ

Манай байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх таны санал

Please register to vote.

Цаг агаар

 

Видео

   

Холбоос

1

2

2

4

5

6

Go to top