Зорилтын хэрэгжилтийг хэмжих тоон болон чанарын үзүүлэлт

ҮЗЭХ